Dokumentumok

Közhasznú egyesület közhasznú jelentése és mérlege 2022. évi

2023. május 20.

 

 

2024. JANUÁR 1-től a www.blaskovichmuzeum.hu honlapon olvashatók friss információk a tápiószelei múzeumi egyesületről.

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti közhasznú egyesület közhasznú jelentése és mérlege a csatolmányban megtalálható.

Közhasznúsági jelentés és mérleg 2020. évre

2021. május 26.

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti közhasznú egyesület közhasznú jelentése és mérlege a csatolmányban megtalálható.

Közhasznúsági jelentés és mérleg 2019. évre

2020. május 8.

A csatolt dokumentumban olvasható a Blaskovich Múzeum Baráti Köre egyesület 2019. évi közhasznúsági jelenttése, vagyonkimutatása és mérlege

 

Közhasznúsági jelentés és mérleg 2018. évre

2019. május 24.

A csatolt dokumentumban olvasható a Blaskovich Múzeum Baráti Köre egyesület 2017. évi közhasznúsági jelenttése, vagyonkimutatása és mérlege

 

 

 

Adatvédelmi szabályzat Blaskovich Múzeum Baráti Köre

2018. május 22.

Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Hatályba léptetve: 2018. május 22.

 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A szabályzat célja
3. Fogalmi meghatározások
4. Az adatkezelés alapelvei
5. Az adatkezelés jogalapja
6. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama
7. Az adatkezelő, adatfeldolgozó adatai
8. Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai,
jogorvoslati lehetőségei

1. Bevezetés
A BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE (szélhelye: 2766 Tápiószele, Múzeum út 13. nyilvántartási szám:60.308/1989.) továbbiakban múzeumbaráti kör, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek az www.blaskovichmuzeum.hu/barati kor oldalon. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti tagságát, közönségét . A BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE elkötelezett tagjai és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A múzeumbaráti kör a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja A múzeumbaráti kör az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Blaskovich Múzeum Baráti Köréhez.
Kapcsolattartási adatok: Blaskovich Múzeum Baráti Köre,
email: szelemuzeumbarat@gmail.com postacím: 2766 Tápiószele, Múzeum út 13.

2. A szabályzat célja
Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények
betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény, az információszabadságról szóló törvény, az
államháztartásról szóló törvény alapján a múzeumbaráti kör működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozza meg.

2.2. A Szabályzat hatálya
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
a) a múzeumbaráti kör honlapjának igénybe vevőire, látogatóira
b) az adatfeldolgozóra, valamint
c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a múzeumbaráti körrel bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

- A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a múzeumbaráti körnél keletkezett valamennyi adatra,
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
d) a múzeumbaráti kör tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező adatra

3. Fogalmi meghatározások
- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés.
- különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai
véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
- adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
- bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá
vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtja.
- adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
- adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
- nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.
- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapjánbeleértve
a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.
- adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy
földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető
- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a
jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy
megsemmisülés
- harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
- harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.


4. Az adatkezelés alapelvei
A múzeumbaráti kör adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A múzeumbaráti kör mindenkori titkára és elnöke a vezetőséggel, ellenőrző bizottsággal együttműködésben határozza meg a tagok adatainak kezelésével kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A múzeumbaráti körrel kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni.

5. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
• ahhoz az érintett hozzájárul vagy
• azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli /
kötelező adatkezelés /
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a múzeumbaráti körre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a múzeumbaráti kör ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a múzeumbaráti kör felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.
A múzeumbaráti kör az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:
• 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetk működéséről és támogatásáról
• 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
• 2000.évi C. törvény a számvitelről
• 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és
lakcím adatok kezeléséről


6. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama
A múzeumbaráti kör tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
6. 1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.2. A 16. életévét be nem töltő személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultágát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
6.3. A Blaskovich Múzeum Baráti Köre a www. blaskovichmuzeum.hu honlap látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.
6.4. Külső szolgáltatók adatkezelése: A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzataiban foglaltak az irányadók.
Külső szolgáltató a mindenkori KÖZNET, HOZHÁLÓ PROGRAM szolgáltatója, üzemeltetője, jelenleg a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Elérhetősége: +36 1 3013000, email: uszi@hozhaloportal.hu
A köználó programról leírás, bővebb információ megtalálható a www.kozhaloportal.hu honlapon, a köznet leírás pdf dokumentumában.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhetnek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookieA sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6.5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok
A múzeumbaráti kör papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető.

6. 6. A tagsági jogviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja: A tagságijogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja az egyesületi tagság létesítése, ill. fenntartása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása, tagfelvételi kérelme a mellékletben szereplő nyilatkozat aláírásával, ill. a 2011. évi CLXXV. (civil) törvény.
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a tagsági jogviszony fennállásáig, ill. ha az adatkezelést törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 5. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével.

A múzeumbaráti kör a tagsági viszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a taggal kapcsolatosan:
• Tag neve
• Születési neve
• Lakhelye
• Elérhetősége: email címe, telefonszáma
• Belépés éve
• Tagdíjfizetések éve

6.7. Tájékoztatási, dokumentációs célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése
Az adatkezelés célja: A múzeumbaráti kör a szervezett eseményekről tájékoztató, dokumentáló filmet, valamint fotókat készíthet, melyen a múzeumbaráti kör tagjai szerepelnek. A tagokat a múzeumbaráti kör nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a tag egyéni döntése. A tag kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a tag személyes megfigyelése, és a tagot nem ábrázolja negatív formában. A múzeumbaráti kör kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a tag személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.
A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény céljának eléréséig, múzeumi archiválásig.

6.8. Közösségi oldalak
Az adatkezelés célja: A Facebook.com, Twitter, Youtube, Instagran, Google+ stb közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, tevékenységének, rendezvényeinek bemutatása, népszerűsítése, illetve „lájkolása”.
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalakon történő regisztrációval és a weboldal „lájkolásával”.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az említett közösségi oldalakon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a fent megjelölt közösségi oldalak szabályozása vonatkozik.

7. Az adatkezelő, adatfeldolgozó adatai
Név: BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖR
Székhely: 2766 Tápiószele, Múzeum út13.
Nyilvántartási száma: 60.308/1989. Adószám: 19176482-1-13
Telefonszám:+36 53 380 157 E-mail: szelemuzeumbarat@gmail.com

Név: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3., Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.,

Elérhetősége: +36 1 3013000, email: uszi@hozhaloportal.hu
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltató

Név: Res Conto Bt.
Cím: 2766 Tápiószele, Jászberényi út 1./A.
adószám: 24541886-1-13
cégjegyzék szám: 13 06 018690
az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: könyvelés.

A múzeumbaráti kör fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.


8. Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai,
jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről a múzeumbaráti körnél tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását. Az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve a NAIH eljárását kezdeményezhetik, ott panaszt tehetnek.
Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül
nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.
Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:
• ha kezelése jogellenes
• az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
• az érintett kéri
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
ideje lejárt
• ezt bíróság vagy hatóság elrendelte
A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:
• jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
• a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
• egyéb törvényi rendelkezések értelmében
Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására
kötelezheti.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu


Terék Mihály elnök Gócsáné dr. Móró Csilla titkár 

 


Mellékletek


TÁJÉKOZTATÓ
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú
általános adatvédelmi rendeletéről, továbbá
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseiről,
és
a személyes adattal azonosított természetes személy
a Blaskovich Múzeum Baráti Köre tagjának
adatkezelést megengedő nyilatkozata

I. RÉSZ
A tájékoztató

1. Az adatkezelés elvei:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) kötelező érvénnyel meghatározza a személyes adatok kezelésének elveit (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, naprakészség illetve pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, biztonság, elszámoltathatóság (Általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdés; Info tv. 4. § (1)-(5) bekezdés).

2. Az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében foglaltak alapján a tájékoztatóban alkalmazott szakkifejezések:

- személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ,
- „érintett”: a személyes adattal azonosított vagy azonosítható személy,
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományon végzett bármely művelet (gyűjtés, rögzítés, tárolás, átalakítás, közlés, továbbítás, megsemmisítés, stb.),
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki illetve amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza,
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy aki, vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik,
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3. Az érintettet az Általános adatvédelmi rendelet 12-22. cikkében és az Info tv.14.§-ában foglaltak alapján az alábbi jogok illetik:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a törvényi feltételek szerint
- előzetes tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
- hozzáférhessen saját személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog),
- személyes adatait az adatkezelő helyesbítse illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
- kérelmére illetve törvényi esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),
- kérelmére illetve törvényben meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
- hatósági eljárást kezdeményezésére (hatósági jogorvoslathoz való jog),
- bírósági eljárás kezdeményezésére (bírósági jogorvoslathoz való jog).

4. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az érintett számára „hozzáférhetővé teszi” az alábbiakat.

4.1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége, az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bek. a/ pontja alapján):
4.1.1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Blaskovich Múzeum Baráti Köre
2766 Tápiószele, Múzeum út 13.
4.1.2. Az adatfeldolgozó neve, egyéb adatai és elérhetősége: Gócsáné dr. Móró Csilla titkár, lakcím: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 6/a munkahely: 2766 Tápiószele, Múzeum út 13.

4.2. Az adatkezelés célja (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bek. c/ pontja alapján):
4.2.1. A Blaskovich Múzeum Baráti Köre a tagjának személyes adatait a tagsági viszonnyal összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében a Egyesületi tagok közötti kapcsolattartás illetve a Egyesület működtetése céljából kezeli.
4.3. A tervezett adatkezelés jogalapja (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk és 13. cikk (1) bekezdés, Info tv. 5. § (1) bekezdés alapján):
4.3.1. Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bek. a/ pontja (az érintett hozzájáruló nyilatkozata ),
4.3.2. Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése), továbbá
4.3.3. Ptk. 3:63. § (1) bekezdés (az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik).

4.4. A kezelt személyes adatok és a megőrzésének időtartama és ezen időtartam meghatározásának szempontjai (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bek. a/ pontja alapján):

4.4.1. A kezelt személyes adatok.
Az Egyesület tagjának
- családi és utóneve,
- születési neve,
- állampolgársága,
- lakóhelye,
- telefonszáma,
- elektronikus levélcíme.

4.4.2. A 4.4.1. pontban megjelölt személyes adatokat a tagjelöltként történt felvétel napjától a tagjelölti viszony megszűnésének napjáig, a tagfelvétel napjától a tagsági viszony megszűnésének napjáig illetve a tagsági viszony megszűnését követően legkésőbb addig a napig kell kezelni, amíg a tag az Egyesülettel szemben keletkezett kötelezettségeinek eleget tett.

4.5. A kezelt személyes adatok tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre és a továbbítandó adatok (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján):
4.5.1. Az Egyesület tagjának személyes adata csak hatósági felhívás esetén továbbítható.

4.6. A személyes adat törlése (Info tv. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján):
4.6.1. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelésre meghatározott határidő lejáratát követő munkanapon törli.

4.7. A kezelt személyes adatok „gyűjtésének forrása”:
A kezelt személyes adatokat a tagjelölti illetve tagsági felvétel előtt az érintett bocsátja az adatkezelő rendelkezésére.

II. RÉSZ

A Blaskovich Múzeum Baráti Köre tagjelölti felvételét,
tagfelvételét kérő személy illetve az Egyesület tagjának
adatkezelést megengedő nyilatkozata

1. Alulírott „érintett” személy kijelentem, hogy a BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE Egyesület részletes tájékoztatást adott részemre az Általános adatvédelmi rendeletről és az Info tv.-ről, és különösen felhívta a figyelmemet arra, hogy az adatkezeléssel érintett személy jogait és a jogérvényesítés lehetőségeit, különösen az Általános adatvédelmi rendelet 12-22. cikkeiben foglaltak, valamint Info tv. 14-23. §-aiban foglaltak határozzák meg.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához és a törléshez való jogot az adatkezelőhöz címzett kérelemmel, míg a hatósági jogorvoslatot a hatósághoz benyújtandó kérelemmel, a bírósági jogorvoslatot pedig a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes bírósághoz benyújtandó keresetlevéllel érvényesíthetem.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Általános adatvédelmi rendeletet a http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/HU/TXT/?qid=1519221472217&uri=CELEX:32016R0679, míg az Info tv.-t a https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV linken érhetem el.

2. Mindezekre tekintettel „a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes elhatározásomnak megfelelően, szabad akaratomból határozottan és egyértelműen kinyilvánítom”: hozzájárulok ahhoz, hogy a Blaskovich Múzeum Baráti Köre Egyesület a jelen okirat 4.2.1. pontjában megjelölt célból, a 4.4.1. pontban megjelölt személyes adataimat a megjelölt megőrzési időtartam alatt kezelje.

……………….., 2018. ………………hónap …. nap

…………………………..……….
nyilatkozó adatkezeléssel érintett személy névaláírása

Blaskovich Múzeum Baráti Köre részéről a nyilatkozat egy példányát átvettem.

……………….., 2018. ………………hónap …. nap


Blaskovich Múzeum Baráti Köre

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT

 


Alulírott…………………………………………………………………………………………….a Blaskovich Múzeum Baráti Köre közhasznú egyesület (2766 Tápiószele, Múzeum út 13.) tagja nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy személyemről egyesület és a múzeum rendezvényein fényképfelvétel készüljön, s ezeket dokumentációs céllal őrizzék, nyomtatott, online médiában és kiadványokban nyilvánosságra hozzák.
A nyilatkozat érvényes az írásbeli visszavonásig.

 

Dátum: ……………………………………

 


………………………………………………….
nyilatkozó aláírása

Közhasznúsági jelentés és mérleg 2017. évre

2018. április 24.

A csatolt dokumentumban olvasható a Blaskovich Múzeum Baráti Köre egyesület  2017. évi közhasznúsági jelenttése, vagyonkimutatása és mérlege.

Kérjük az szja 1 %-át!

2017. január 15.

Kérjük adóbevallása elkészítésekor adójának 1 %-át ajánlja a BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE javára.
A befolyt összeget a Blaskovich gyűjtemény bútor és lakberendezési tárgyait bemutató szakkatalógus megjelentetésére fordítjuk.
Adószámunk: 19176482-1-13
Támogatását előre is köszönjük!

1 2